วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ฌานวิโมกข์ฌานวิโมกข์      เนกขัมมะย่อมเผากามฉันทะให้ไหม้  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน

อพยาบาทย่อมเผาพยาบาทให้ไหม้  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน

อาโลกสัญญาย่อมเผาถีนมิทธะให้ไหม้ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน

อวิกเขปะย่อมเผาอุทธัจจะให้ไหม้   เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน

ธัมมววัตถานย่อมเผาวิจิกิจฉาให้ไหม้  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน

ญาณย่อมเผาอวิชชาให้ไหม้  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน

ปามุชชะย่อมเผาอรติให้ไหม้  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน

ปฐมฌานย่อมเผานิวรณ์ให้ไหม้  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน ฯลฯ

อรหัตตมรรคย่อมเผาตัดกิเลสทั้งปวงให้ไหม้ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ฌาน

บุคคลเมื่อเผาย่อมหลุดพ้น ชื่อว่า ฌานวิโมกข์  เมื่อเผาไหม้ ย่อมหลุดพ้น ชื่อว่า ฌานวิโมกข์ กิเลสทั้งหลายย่อมไหม้ไป ชื่อว่า ธรรม  พระอรหันต์ย่อมเผากิเลสทั้งหลาย คือรู้จักกิเลสที่เผาแล้ว และกิเลสที่กำลังถูกเผาให้ไหม้ไป  เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่า ฌานวิโมกข์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น