วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ให้ธรรมทั้งหลายประชุมลงให้ธรรมทั้งหลายประชุมลงให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลง   เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ 

ให้พละทั้งหลายประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหว

ให้โพชฌงค์ทั้งหลายประชุมลง เพราะมีสภาวะนำออก 

ให้มรรคประชุมลง  เพราะมีสภาวะเป็นเหตุ  

ให้สติปัฏฐานประชุมลง  เพราะมีสภาวะตั้งมั่น 

ให้สัมมัปปธานประชุมลง  เพราะมีสภาวะดำรงไว้ 

ให้อิทธิบาทประชุมลง  เพราะมีสภาวะสำเร็จ 

ให้สัจจะประชุมลง  เพราะมีสภาวะเป็นของแท้

ให้สมถะประชุมลง  เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน 

ให้วิปัสสนาประชุมลง เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น 

ให้สมถะและวิปัสสนาประชุมลง เพราะมีสภาวะเป็นรสอย่างเดียวกัน 

ให้ธรรมที่เป็นคู่กันประชุมลง เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน  

ให้สีลวิสุทธิประชุมลง  เพราะมีสภาวะสำรวม  

ให้จิตตวิสุทธิประชุมลง  เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน 

ให้ทิฏฐิวิสุทธิประชุมลง  เพราะมีสภาวะเห็น 

ให้วิโมกข์ประชุมลง  เพราะมีสภาวะหลุดพ้น 

ให้วิชชาประชุมลง    เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง  

ให้วิมุตติประชุมลง   พราะมีสภาวะสละ  

ให้ญาณในความสิ้นไปประชุมลง  เพราะมีสภาวะตัดขาด 

ให้อนุปปาทญาณประชุมลง  เพราะมีสภาวะสงบระงับ  

ให้ฉันทะประชุมลง  เพราะมีสภาวะเป็นมูล 

ให้มนสิการประชุมลง  เพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐาน 

ให้ผัสสะประชุมลง  เพราะมีสภาวะประมวลมา 

ให้เวทนาประชุมลง  เพราะมีสภาวะประชุมกัน

ให้สมาธิประชุมลง  เพราะมีสภาวะเป็นประธาน 

ให้สติประชุมลง  เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่  

ให้สติสัมปชัญญะประชุมลง  เพราะมีสภาวะเป็นธรรมยิ่งกว่าธรรมนั้น  

ให้วิมุตติทั้งหลายประชุมลง  เพราะมีสภาวะเป็นแก่นสาร  

ให้ญาณในความสิ้นไปทั้งหลายประชุมลง    เพราะมีสภาวะตัดขาด

ให้ธรรมที่หยั่งลงสู่อมตะคือนิพพานประชุมลง  เพราะมีสภาวะเป็นที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น