วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กรรมและความดับแห่งกรรมกรรมและความดับแห่งกรรม       ภิกษุทั้งหลาย ! จักขุ โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  และมโนนี้ บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็น กรรมเก่า ถูกปัจจัยปรุงแต่ง  สำเร็จด้วยเจตนา  เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา (สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา)  


กรรมใหม่  คือ กรรมที่บุคคลทำด้วยกาย  วาจา  ใจ ในบัดนี้

การดับกรรมเป็นอย่างไร  นิโรธที่ถูกต้องวิมุตติ  เพราะดับกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรมได้  ปฏิปทาให้ถึงความดับกรรม คือ  อริยมรรคมีองค์ 8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น