วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การละอกุศลธรรม ถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมการละอกุศลธรรม 
และถึงพร้อมด้วยกุศลธรรม            ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลเมื่อเข้าถึง อกุศลธรรมทั้งหลายอยู่  จักมีการอยู่เป็นสุข ไม่ลำบาก ไม่คับแค้นใจ ไม่เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังตายพึงหวังได้  “สุคติ”

บุคคลเมื่อเข้าถึง กุศลธรรมทั้งหลายอยู่  จักอยู่เป็นทุกข์  ลำบาก  คับแค้นใจ  เดือดร้อนในปัจจุบัน  หลังตายพึงหวังได้ “ทุคติ”

      พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ การละอกุศลธรรม  ความถึงพร้อมด้วยกุศลธรรม แล้วอยู่เป็นสุขไม่ลำบาก  ไม่คับแค้นใจ ไม่เดือดร้อนในปัจจุบัน หลังตายย่อมไปสู่ “สุคติ”


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น