วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๑๑-๑๒ตารางที่ ๖  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๑๑.  สุเมธะ 
๑๒. สุชาตะ
๑. ชื่อกัป
มัณฑกัป
มัณฑกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
๓๐,๐๐๐ กัป
๓๐,๐๐๐ กัป
๓ .เมืองหลวง
สุทัสสนะ
สุมังคละ
๔. พระบิดา
สุทัตตะ
อุคคตะ
๕. พระมารดา
สุทัสตา
ปภาวดี
๖. ประสาท 3 ฤดู     
สุจันทนะ,กัญจนะ,
สิริวัฑฒนะ
สสิรี,  อุปสิริ, นันทะ
๗. พระมเหสี
สุมนา
สิรินันทา
๘. พระโอรส
ปุนัพพสุ
อุปเสนะ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๙,๐๐๐ ปี
๙,๐๐๐ ปี
๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ช้าง
ม้า
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๕ วัน
๙ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
จิก
ไผ่
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
สรณะ
สุทัสสนะ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
สัพพกามะ
สุเทวะ
๑๕. อุปัฏฐาก
สาคระ
นารทะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
รามา
นาคา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
สุรามา
นาคสมาลา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๘๘ ศอก
๕๐ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๗๒,๐๐๐ ปี
๗๒,๐๐๐ ปี
๒๐. ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
-
๓ คาวุต
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
อุตตรมานพ
พระเจ้าจักรพรรดิ
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
-
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น