วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๒๕ตารางที่ ๑๓  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๒๕. โคตมะ
๑. ชื่อกัป
ภัทรกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
ภัทรกัปปัจจุบัน
๓ .เมืองหลวง
กบิลพัสดุ์
๔. พระบิดา
สุทโทธนะ
๕. พระมารดา
มหามายา
๖. ประสาท 3 ฤดู     
รัมมะ,  สุรัมมะ,  สุภะ
๗. พระมเหสี
ภัททกัจจานา (ยโสธรา)
๘. พระโอรส
ราหุละ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๒๙  ปี
๑๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ม้า
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๖ ปี
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
อัสสัตถพฤกษ์
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
อุปติสสะ(สารีบุตร)
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
โกลิตะ (โมคคัลลานะ)
๑๕. อุปัฏฐาก
อานันทะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
เขมา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
อุปปลวัณณา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๑๘ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๘๐  ปี
๒๐. ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
-
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
-
๒๒. ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
  อสงไขยแสนกัป

ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๒๓-๒๔ตารางที่ ๑๒  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๒๓. โกนาคมนะ
๒๔. กัสสปะ
๑. ชื่อกัป
ภัทรกัป
ภัทรกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
ภัทรกัปปัจจุบัน
ภัทรกัปปัจจุบัน
๓ .เมืองหลวง
โสภวดี
พาราณสี
๔. พระบิดา
ยัญญทัตตะ
พรหมทัตตะ
๕. พระมารดา
อุตตรา
ธนวดี
๖. ประสาท 3 ฤดู      
ตุสิตะ,สันตุสิตะ, สันตุฏฐะ
หังสะ, ยสะ, สิรินันทะ
๗. พระมเหสี
รุจิคัตตา
สุนันทา
๘. พระโอรส
สัตตวาหะ
วิชิตเสนะ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๓,๐๐๐ ปี
๒,๐๐๐ ปี
๑๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ช้าง
ปราสาท
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๖ เดือน
๗ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
มะเดื่อ
ไทร
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
ภิยโยสะ
ติสสะ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
อุตตระ
ภารทวาชะ
๑๕. อุปัฏฐาก
โสตถิชะ
สัพพมิตตะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
สมุททา
อนุฬา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
อุตตรา
อุรุเวฬา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๓๐ ศอก
๒๐ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๒๔,๐๐๐ ปี
๑๖,๐๐๐ ปี
๒๐. ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
-
๑ โยชน์
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
พระเจ้าปัพพชะ
โชติปาลมานพ
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
-
-