วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พุทธาปทานพุทธาปทาน      ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นสิ่งน่ากลัว แต่จงเห็นความเพียรเป็นสิ่งปลอดภัย จงบำเพ็ญเพียรกันเถิด  นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า  

ท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทเป็นสิ่งน่ากลัว แต่จงเห็นความไม่ประมาทเป็นสิ่งปลอดภัย จงเจริญมรรคมีองค์ ๘ เถิด นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็น อจินไตย (ไม่อยู่ในวิสัยที่จะคิดได้)  พระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย สำหรับผู้เลื่อมใสในอจินไตย ย่อมมีวิบากเป็นอจินไตย ดังนี้แล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น