วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปัจจเวกขณญาณปัจจเวกขณญาณ       ปัญญาในการเห็นธรรมที่มาร่วมกันในขณะนั้น ชื่อว่า ปัจจเวกขณญาณ ในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ในขณะแห่งสกทาคามิมรรค ในขณะแห่งอนาคามิมรรค และในขณะแห่งอรหัตตมรรค

ญาณชื่อว่า สัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็น มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สัมมาสังกัปปะ เพราะมีสภาวะตรึกตรอง มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สัมมาวาจา  เพราะมีสภาวะกำหนดมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สัมมากัมมันตะ เพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐาน มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สัมมาอาชีวะ  เพราะมีสภาวะผ่องแผ้วมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สัมมาวายามะ  เพราะมีสภาวะประคองไว้  มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สัมมาสติ  เพราะมีสภาวะตั้งมั่นมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สัมมาสมาธิ  เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า อินทรีย์  เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า พละ  เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวมาร่วมกันในขณะนั้น

       ญาณชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะนำออกมาร่วมกันในขณะนั้น

       ญาณชื่อว่า มรรค  เพราะมีสภาวะเป็นเหตุมาร่วมกันในขณะนั้น

       ญาณชื่อว่า สติปัฏฐาน เพราะมีสภาวะตั้งมั่นมาร่วมกันในขณะนั้น

       ญาณชื่อว่า สัมมัปปธาน เพราะมีสภาวะดำรงไว้มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า อิทธิบาท  เพราะมีสภาวะสำเร็จมาร่วมกันในขณะนั้น

       ญาณชื่อว่า สัจจะ  เพราะมีสภาวะเป็นของแท้มาร่วมกันในขณะนั้น

       ญาณชื่อว่า สมถะ  เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านมาร่วมกันในขณะนั้น

       ญาณชื่อว่า วิปัสสนา  เพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นมาร่วมกันใขณะนั้น

       ญาณชื่อว่า สมถะและวิปัสสนา เพราะมีสภาวะเป็นรสอย่างเดียวกัน มาร่วมกันในขณะนั้น

       ญาณชื่อว่า ธรรมที่เป็นคู่กัน เพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกัน  มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สีลวิสุทธิ  เพราะมีสภาวะสำรวมมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า จิตตวิสุทธิ  เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านมาร่วมกันในขณะนั้น

     ญาณชื่อว่า ทิฏฐิวิสุทธิ  เพราะมีสภาวะเห็นมาร่วมกันในขณะนั้น

     ญาณชื่อว่า วิโมกข์  เพราะมีสภาวะหลุดพ้นมาร่วมกันในขณะนั้น

     ญาณชื่อว่า วิชชา  เพราะมีสภาวะรู้แจ้งมาร่วมกันในขณะนั้น

     ญาณชื่อว่า วิมุตติ เพราะมีสภาวะสละมาร่วมกันในขณะนั้น

     ญาณชื่อว่า ญาณในความสิ้นไป เพราะมีสภาวะตัดขาด  มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า อนุปปาทญาณ (ญาณในความไม่เกิดขึ้น)  เพราะมีสภาวะสงบระงับมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า ฉันทะ เพราะมีสภาวะเป็นมูลมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า มนสิการ  เพราะมีสภาวะเป็นสมุฏฐานมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า ผัสสะ  เพราะมีสภาวะประมวลมา มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า เวทนา  เพราะมีสภาวะประชุมกันมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สมาธิ  เพราะมีสภาวะเป็นประธานมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า สติ  เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่มาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า ปัญญา เพราะมีสภาวะเป็นธรรมยิ่งกว่าธรรมนั้นมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า วิมุตติ เพราะมีสภาวะเป็นแก่นสารมาร่วมกันในขณะนั้น

ญาณชื่อว่า ธรรมที่หยั่งลงสู่อมตะคือนิพพาน  เพราะมีสภาวะเป็นที่สุดมาร่วมกันในขณะนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น