วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๙-๑๐ตารางที่ ๕  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๙.  นารทะ
๑๐. ปทุมุตระ
๑. ชื่อกัป
วรกัป
สารกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
๑ อสงไขยแสนกัป
๑๐๐,๐๐๐ กัป
๓ .เมืองหลวง
ธัญญวดี
หังสาวดี
๔. พระบิดา
สุเทวะ
อนันทะ
๕. พระมารดา
อโนมา
สุชาดา
๖. ประสาท 3 ฤดู    
ชิตะ,วิชิตะ, อภิรามะ
นรวาทนะ,ยสวาทนะ,วสวัตตี
๗. พระมเหสี
วิชิตเสนา
วสุทัตตา
๘. พระโอรส
นันทุตตระ
อุตตระ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๙,๐๐๐ ปี
๑๐,๐๐๐ ปี
๑๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
โดยทางเท้า
ปราสาทลอยฟ้า
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๗ วัน
๗ วัน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
จามจุรี?
สน
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
ภัททสาละ
เทวละ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
วิชิตมิตตา
สุชาตะ
๑๕. อุปัฏฐาก
วาเสฏฐะ
สุมนะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
อุตตรา
อมิตา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
ผัคคุณี
อสมา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๘๘ ศอก 
๕๘ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๗๒,๐๐๐ ปี
๘๐,๐๐๐ ปี
๒๐.ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
๔ โยชน์
๑๒โยชน์
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
ฤาษี
เจ้าชฏิล
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
  อสงไขยแสนกัป
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น