วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลภิกษุทั้งหลาย !  พืชคาม (พืชจากราก จากต้น จากยอด จากข้อ และพืชจากพืช) และภูตคาม (เริ่มตั้งแต่หน่อเขียวสมบูรณ์) อาศัยแผ่นดิน ดำรงบนแผ่นดิน จึงเจริญงอกงามไพบูลย์  พืชคาม และภูตคามเหล่านี้  ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์  แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน อาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีล เจริญทำให้มาก  ซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘  ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมทั้งหลาย ฉันนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น