วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความสุขชั้นต่ำ ความสุขชั้นสูงความสุขชั้นต่ำ ความสุขชั้นสูงกามคุณ 5 เป็นความสุขชั้นต่ำ  การเว้นจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นความสุขชั้นสูง เป็นทิพย์  พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้การเกิด ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดจากกามทั้งหลาย


ความสุขชั้นสูง คือ ผลสมาบัติ  ละตัณหาในกามได้  บรรเทาความเร่าร้อนจากกามได้  ปราศจากความกระหาย  และมีจิตสงบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น