วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๒๑-๒๒ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๒๑. เวสสภู
๒๒. กกุสันทะ
๑. ชื่อกัป
มัณฑกัป
ภัทรกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
๓๑  กัป
ภัทรกัปปัจจุบัน
๓ .เมืองหลวง
อโนมะ
เขมาวดี
๔. พระบิดา
สุปปตีตะ
อัคคิทัตตะ
๕. พระมารดา
ยสวดี
วิสาขา
๖. ประสาท 3 ฤดู     
รุจิ,  สุริจิ, รติวัฑฒนะ
กามะ, กามวัณณะ,
กามสุทธิ  
๗. พระมเหสี
สุจิตตา
โรจินี
๘. พระโอรส
สุปปพุทธะ
อุตตระ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๖,๐๐๐ ปี
๔,๐๐๐ ปี
๑๐ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
วอ
รถ
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๖ เดือน
๘ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
ต้นอ้อยช้างใหญ่
ซึก
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
โสณะ
วิธุระ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
อุตตระ
สัญชีวะ
๑๕. อุปัฏฐาก
อุปสันตะ
พุทธิชะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
รามา
สามา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
สมาลา
จัมปา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๖๐ ศอก 
๔๐  ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๔๘,๐๐๐ ปี
๔๘,๐๐๐ ปี
๒๐. ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
-
๑ คาวุต
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
พระเจ้าสุทัสสนะ
พระเจ้าเขมะ
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
-
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น