วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผู้บริโภคกาม เหมือนคนเป็นโรคเรื้อนผู้บริโภคกาม เหมือนคนเป็นโรคเรื้อนภิกษุทั้งหลาย !  ผู้บริโภคกาม เหมือนคนเป็นโรคเรื้อน มีสัมผัสเป็นสุข ขณะเกาแผลเท่านั้น  กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์  มีความร้อนมาก  มีความเร่าร้อนมาก คนที่ถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ กลับเข้าใจกาม ซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข  ผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด  ทางให้ถึงอมตธรรม คือ มรรค 8


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น