วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๔ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๗-๘ตารางที่ ๔  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป

พระนามพระพุทธเจ้า
๗.  อโนมทัสสี 
๘.  ปทุมะ
๑. ชื่อกัป
วรกัป
วรกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
๑ อสงไขยแสนกัป
๑ อสงไขยแสนกัป
๓ .เมืองหลวง
จันทรวดี
จัมปกะ
๔. พระบิดา
ยสวา
อสมะ
๕. พระมารดา
ยโสธรา
อสมา
๖. ประสาท 3 ฤดู   
สิริ, อุปสิริ,วัฑฒะ
นันทุตตระ,วสุตตระ,
ยสุตตระ
๗. พระมเหสี
สิริมา
อุตตรา
๘. พระโอรส
อุปวานะ
รัมมะ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๑๐,๐๐๐ ปี
๑๐,๐๐๐ ปี
๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
วอทอง
ราชรถ
.ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๐ วัน
๘ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
กุ่ม
จามจุรี?
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
นิสภะ
สาละ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
อโนมะ
อุปสาละ
๑๕. อุปัฏฐาก
วรุณะ
วรุณะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
สุนทรี
ราธา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
สุมนา
สุราธา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๕๘ ศอก
๕๘ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๘๐,๐๐๐ ปี
๘๐,๐๐๐ ปี
๒๐.ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
๒๕ โยชน์
-
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
ยักขเสนาบดี
พญาสีหราช
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
๑๖ อสงไขยแสนกัป
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น