วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๑-๒ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขปพระนามพระพุทธเจ้า
๑. ทีปังกร
๒. โกณฑัญญะ
๑. ชื่อกัป
สารมัณฑกัป
สารกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
อสงไขยแสนกัป
อสงไขยแสนกัป
๓ .เมืองหลวง
รัมมาวดี
รัมมาวดี
๔. พระบิดา
สุเทวะ
นันทะ
๕. พระมารดา
สุเมธา
สุชาดา
๖. ประสาท 3 ฤดู     
หังสะ,โกญจะ,มยูระ
สุจิ, สุรุจิ, สุภ
๗. พระมเหสี
ปทุมา
รุจิเทวี
๘. พระโอรส
อุสภขันธะ
วิชิตเสนะ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๑๐,๐๐๐ ปี
๑๐,๐๐๐ ปี
๑๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ช้าง
รถ
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๐ เดือน
๑๐ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
มะสัง (ต้นเลียบ)
ไม้ขานาง
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
สุมังคละ
ภัททะ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
ติสสะ
สุภัททะ
๑๕. อุปัฏฐาก
สาคตะ
อนุรุทธะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
นันทา
ติสสา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
สุนันนทา
อุปติสสะ
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๘๐ ศอก 
๘๘ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๘๐,๐๐๐ ปี
๘๐,๐๐๐ ปี
๒๐.ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
๓๖ โยชน์
๗ โยชน์
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
สุเมธดาบส
จักรพรรดิวิชิตาวี
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
ไม่ปรากฏ
๑๖ อสงไขยแสนกัป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น