วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปรินิพพานญาณปรินิพพานญาณ       ปัญญาในการทำความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไปของผู้มี  สัมปชัญญะ ชื่อว่า ปรินิพพานญาณ   
      ** บุคคลผู้มีสัมปชัญญะในศาสนานี้ ** 

ทำความเป็นไปแห่ง กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) ให้สิ้นไป  ด้วย เนกขัมมะ (การหลีกออกจากกาม)

ทำความเป็นไปแห่ง ถีนมิทธะ(ความหดหู่) ให้สิ้นไป  ด้วย อาโลกสัญญา(การกำหนดหมายแสงสว่าง)
      ทำความเป็นไปแห่ง อุทธัจจะ(ความฟุ้งซ่าน) ให้สิ้นไปด้วย อวิกเขปะ (ความไม่ฟุ้งซ่าน)
ทำความเป็นไปแห่ง วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ให้สิ้นไป ด้วย ธัมมววัตถาน (การกำหนดธรรม)    

ทำความเป็นไปแห่ง อวิชชา(ความไม่รู้) ให้สิ้นไปด้วย ญาณ (ความรู้แจ้ง) 

ทำความเป็นไปแห่ง อรติ (ความไม่ยินดี) ให้สิ้นไป

ด้วย ปามุชชะ (ความปราโมทย์)  

ทำความเป็นไปแห่ง นิวรณ์  ให้สิ้นไปด้วย ปฐมฌาน

ทำความเป็นไปแห่ง กิเลสทั้งปวง ให้สิ้นไป ด้วย อรหัตตมรรค


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น