วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๓ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๕-๖     ตารางที่ ๓  แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป


พระนามพระพุทธเจ้า
๕.  เรวตะ
๖ . โสภิตะ
๑. ชื่อกัป
สารมัณฑกัป
สารมัณฑกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
  อสงไขยแสนกัป
  อสงไขยแสนกัป
๓ .เมืองหลวง
สุธัญญวดี
สุธัมมะ
๔. พระบิดา
วิปุละ
สุธัมมะ
๕. พระมารดา
วิปุลา
สุธัมมา
๖. ประสาท 3 ฤดู     
สุทัสสนะ, รตนัคฆิ, 
อาเวฬะ
กุมุทะ, นาฬินะ, ปทุมะ
๗. พระมเหสี
สุทัสสนา
มณิลา
๘. พระโอรส
วรุณะ
สีหะ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๖,๐๐๐ ปี
๙,๐๐๐ ปี
๑๐. ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
รถ
ปราสาทลอยฟ้า
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๗ เดือน
๗ วัน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
 กากะทิง
กากะทิง
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
วรุณะ
อสมะ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
พรัหมเทวะ
สุเนตตะ
๑๕. อุปัฏฐาก
สัมภวะ
อโนมะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
ภัททา
นกุลา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
สุภัททา
สุชาดา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๘๐ ศอก 
๕๘ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๔๘,๐๐๐ ปี
๗๒,๐๐๐ ปี
๒๐.ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
-
-
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
พราหมณ์อติเทพ
พราหมณ์สุชาตะ
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
-

๔ อสงไขยแสนกัป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น