วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณ       ชื่อว่า สัพพัญญุตญาณ เพราะ รู้สังขตธรรม และอสังขตธรรมทั้งปวง ไม่มีอะไรเหลือ ชื่อว่า อนาวรญาณ  เพราะ ไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้น

       ชื่อว่า สัพพัญญุตญาณ เพราะรู้ธรรมส่วนอนาคตทั้งปวง รู้ธรรมส่วนอดีตทั้งปวง  รู้ธรรมส่วนปัจจุบันทั้งปวง ชื่อว่า อนาวรญาณ  พราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้น

       สิ่งไรๆ ในไตรโลกธาตุนี้ พระปัญญาจักขุของพระตถาคตเจ้านั้นไม่เห็น ไม่มีเลย อนึ่ง ธรรมชาติอะไรๆ ที่ควรรู้ พระพุทธญาณไม่รู้แจ้งไม่มี ธรรมชาติที่ควรแนะนำใดมีอยู่  พระตถาคตได้ทรงทราบธรรมชาตินั้นทั้งหมด เพราะเหตุนั้น พระตถาคตจึงชื่อว่า มีพระสมันตจักขุ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น