วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลส      บุคคลบางคนในโลกนี้  เป็นผู้มากด้วยความสะดุ้ง  มากด้วยความหวาดเสียว  มากด้วยความเบื่อหน่าย  มากด้วยความระอา  มากด้วยความไม่พอใจ  เบือนหน้าออก ไม่ยินดีในสังขารทั้งปวง  ย่อมชำแรก  ย่อมทำลายกองโลภะ กองโทสะ กองโมหะ  ที่ไม่เคยชำแรก ไม่เคยทำลาย ด้วยปัญญา

บุคคลบางคนในโลกนี้  เป็นผู้มากด้วยความสะดุ้ง  มากด้วยความหวาดเสียว  มากด้วยความเบื่อหน่าย  มากด้วยความระอา  มากด้วยความไม่พอใจ  เบือนหน้าออก  ไม่ยินดีในสังขารทั้งปวง  ย่อมชำแรก  ย่อมทำลายโกธะ ฯลฯ  อุปนาหะฯลฯ  มักขะ ฯลฯ ปฬาสะ ฯลฯ อิสสา ฯลฯ มัจฉริยะ ฯลฯ  มายา ฯลฯ  สาเถยยะ ฯลฯ  ถัมภะ ฯลฯ  สารัมภะ ฯลฯ  มานะ ฯลฯ อติมานะ ฯลฯ  มทะ ฯลฯ  ปมาทะ ฯลฯ  กิเลสทั้งปวง ฯลฯ ทุจริตทั้งปวง ฯลฯ  อภิสังขารทั้งปวง ฯลฯ  ที่ไม่เคยชำแรก ไม่เคยทำลาย ด้วยปัญญา 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น