วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะเดียวกัน ด้วยอาการ ๗ อย่าง

วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะดียวกัน

ด้วยอาการ ๗ อย่าง


บุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยง  ย่อมพ้นจากนิมิต   เพราะเหตุนั้นวิโมกข์นั้น จึงเป็น อนิมิตตวิโมกข์  บุคคลพ้นจากอารมณ์ใด ย่อมไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้น จึงเป็น อัปปณิหิตวิโมกข์  บุคคลไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์ใด เป็นผู้ว่างจากอารมณ์นั้น เพราะเหตุนั้น วิโมกข์นั้น จึงเป็น สุญญตวิโมกข์ 
             บุคคลว่างจากนิมิตใด เป็นผู้ไม่มีนิมิต เพราะนิมิตนั้น  เพราะเหตุนั้นวิโมกข์นั้น จึงเป็น อนิมิตตวิโมกข์  วิโมกข์ ๓  ย่อมมีในขณะเดียวกันด้วยอาการ ๗ ประการ คือ สภาวะประชุมลง ด้วยสภาวะบรรลุ ด้วยสภาวะได้ ด้วยสภาวะรู้แจ้ง ด้วยสภาวะทำให้แจ้ง ด้วยสภาวะถูกต้อง และด้วยสภาวะตรัสรู้อย่างนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น