วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกัน
วิโมกข์ ๓ ย่อมมีในขณะต่างกัน

ด้วยสภาวะนำออกไปบุคคลผู้มนสิการโดยความไม่เที่ยง ย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความดับ ด้วยอำนาจแห่ง อนิมิตตวิโมกข์      
       บุคคลผู้มนสิการโดยความเป็นทุกข์ ย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพาน ซึ่งเป็นความดับ ด้วยอำนาจแห่ง อัปปณิหิตวิโมกข์  

      บุคคลผู้มนสิการโดยความอนัตตา ย่อมนำจิตออกไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความดับ ด้วยอำนาจแห่ง สุญญตวิโมกข์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น