วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความสงบระงับแห่งวิโมกข์ความสงบระงับแห่งวิโมกข์การได้ปฐมฌานหรือวิบากแห่งปฐมฌาน  การได้ทุติยฌานหรือวิบากแห่งทุติยฌาน  การได้ตติยฌานหรือวิบากแห่งตติยฌาน  การได้จตุตถฌานหรือวิบากแห่งจตุตถฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติหรือวิบากแห่งอากาสานัญจายตนสมาบัติ  วิญญาณัญจายตนสมาบัติหรือวิบากแห่งวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตนสมาบัติหรือวิบากแห่งอากิญจัญญายตนสมาบัติ  เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติหรือวิบากแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  โสดาปัตติผลแห่งโสดาปัตติมรรค  สกทาคามิผลแห่งสกทาคามิมรรค  อนาคามิผลแห่งอนาคามิมรรค  อรหัตตผลแห่งอรหัตตมรรค นี้เป็นความสงบระงับแห่งวิโมกข์

จักขุเกิดขึ้นแล้ว เพราะมีสภาวะเห็น ญาณเกิดขึ้นแล้ว เพราะมีสภาวะรู้  วิชชาเกิดขึ้นแล้ว เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เพราะมีสภาวะสว่างไสว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น