วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตารางที่ ๘ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขป องค์ที่ ๑๕-๑๖ตารางที่ ๘ แสดงข้อมูลพุทธวงศ์โดยสังเขปพระนามพระพุทธเจ้า
๑๕. ธัมมทัสสี
๑๖. สิทธัตถะ
๑. ชื่อกัป
วรกัป
สารกัป
๒. จำนวนกัปที่ผ่านมา
๑๑๘  กัป
๙๔  กัป
๓ .เมืองหลวง
สรณะ
เวภาระ
๔. พระบิดา
สรณะ
อุเทนะ
๕. พระมารดา
สุนันทา
สุผุสสา
๖. ประสาท 3 ฤดู  
อรชะ,วิรชะ, สุทัสสนะ
โกกะ,สุปปละ,โกกนทะ
๗. พระมเหสี
วิจิโกฬิ
โสมนัสสา
๘. พระโอรส
ปุญญวัฑฒนะ
อนุปมะ
๙. ระยะเวลาครองราชย์
๘,๐๐๐ ปี
๑๐,๐๐๐ ปี
๑๐.ราชพาหนะที่ทรงใช้เสด็จออกบวช
ปราสาท
วอ
๑๑. ระยะเวลาที่บำเพ็ญทุกรกิริยา
๗ วัน
๖ เดือน
๑๒. ต้นไม้ที่ตรัสรู้
มะกล่ำหลวง
กรรณิการ์
๑๓. อัครสาวกฝ่ายขวา
ปทุมะ
สัมพละ
๑๔. อัครสาวกฝ่ายซ้าย
ผุสสเทวะ
สุมิตตะ
๑๕. อุปัฏฐาก
สุเนตตะ
เรวตะ
๑๖. อัครสาวิกาฝ่ายขวา
เขมา
สีวลา
๑๗. อัครสาวิกาฝ่ายซ้าย   
สัจจนามา
สุรามา
๑๘. ส่วนสูงของพระสรีระ
๘๐ ศอก
๖๐ ศอก
๑๙. พระชนมายุ
๘๐,๐๐๐ ปี
๘๐,๐๐๐ ปี
๒๐. ส่วนสูงของพระเจดีย์บรรจุอัฐิ
๓ โยชน์
๔ โยชน์
๒๑. ผู้ได้รับพยากรณ์
ท้าวสักกะ
ฤาษีมังคละ
๒๒.ระยะเวลาบำเพ็ญบารมี
-
-


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น