วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง

พระภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ๔ ประการ
       ๑. ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยกาย คือ วิโมกข์ ๘
       ๒. ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยสติ คือ ปุพเพนิวาส
       ๓. ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยจักษุ คือ การจุติ และการอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย
       ๔. ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา คือ ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย

องค์ประกอบของนักรบอาชีพองค์ประกอบของนักรบอาชีพ
   
ภิกษุทั้งหลาย ! นักรบอาชีพผู้มีองค์ประกอบ 4 ประการนี้ ย่อมคู่ควรแก่พระราชา  เหมาะแก่พระราชา  นับได้ว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้
       1. ฉลาดในฐานะ      3. ยิงไม่พลาด
       2. ยิงลูกศรได้ไกล     4. ทำลายกายขนาดใหญ่ได้

         ธรรม  4 ประการ  ของพระภิกษุในธรรมวินัยนี้
       1. ฉลาดในฐานะ      3. ยิงไม่พลาด
       2. ยิงลูกศรได้ไกล     4. ทำลายกายขนาดใหญ่ได้

ภิกษุฉลาดในฐานะ เป็นอย่างไร
      ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล ฯลฯ  สมาทานในสิกขาบททั้งหลาย

ภิกษุยิงลูกศรได้ไกล  เป็นอย่างไร
      ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็น รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต  อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต  ใกล้หรือไกลก็ตาม  ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า  นั่นไม่ใช่ของเรา  เราไม่ได้เป็นนั่น  นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” 
     พิจารณาเห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต  ใกล้หรือไกลก็ตาม  ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา  เราไม่ได้เป็นนั่น  นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” 
    พิจารณาเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต ใกล้หรือไกลก็ตาม ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ ของเรา  เราไม่ได้เป็นนั่น  นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” 
     พิจารณาเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ใกล้หรือไกลก็ตาม ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น  นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” 
     พิจารณาเห็นวิญญาณ อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต ใกล้หรือไกลก็ตาม  ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” 

      ภิกษุยิงไม่พลาด เป็นอย่างไร
      ภิกษุในธรรมวินัยนี้  รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขคามินีปฏิปทา

     ภิกษุทำลายกายขนาดใหญ่ได้  เป็นอย่างไร
     ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำลายกองอวิชชาขนาดใหญ่ได้