วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

สัมมาทิฎฐิเป็นเหตุสิ้นอาสวะ  
สัมมาทิฎฐิเป็นเหตุสิ้นอาสวะ
      ภิกษุทั้งหลาย  !  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ประการ  ย่อมปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ผิด และชื่อว่าได้สร้างเหตุเพื่อสิ้นอาสวะ
      ๑. เนกขัมมวิตก (ความตรึกปลอดจากกาม)
      ๒. อพยาบาทวิตก  (ความตรึกปลอดจากพยาบาท)
      ๓. อวิหิงสาวิตก (ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน)
      ๔. สัมมาทิฎฐิ  (ความเห็นชอบ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น