วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง

พระภิกษุทั้งหลาย ! ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ๔ ประการ
       ๑. ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยกาย คือ วิโมกข์ ๘
       ๒. ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยสติ คือ ปุพเพนิวาส
       ๓. ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยจักษุ คือ การจุติ และการอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย
       ๔. ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา คือ ความสิ้นอาสวะทั้งหลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น