วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ปฏิปทาโดยย่อปฏิปทาโดยย่อ
        
     พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย !  ปฏิปทา  ๔ ประการนี้
    ๑. ทุกขาปฏิปทา  ทันธาภิญญา  (ปฏิบัติลำบาก และรู้ได้ช้า)
    ๒. ทุกขาปฏิปทา  ขิปปาภิญญา (ปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว)
    ๓. สุขาปฏิปทา  ทันธาภิญญา  (ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า)
    ๔. สุขาปฏิปทา  ขิปปาภิญญา  (ปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้เร็ว)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น