วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

อุปนิสสัยสมบัติของผู้เป็นพระอรหันต์


อุปนิสสัยสมบัติของผู้เป็นพระอรหันต์
                ครั้งนั้น  ท่านพระโสณะผู้ได้บรรลุอรหัตตผลแล้ว ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า  เพื่อพยากรณ์อรหัตตผลว่า  ผู้ไม่มีอาสวะกิเลส  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว  ปลงภาระได้แล้ว ไม่มีหน้าที่ต้องทำอีก  บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้ว สิ้นกิเลสเครื่องผูกไว้ในภพ  หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ  ย่อมน้อมไปในฐานะ  ๖ ประการ คือ
๑.     น้อมไปในเนกขัมมะ
๒.    น้อมไปในวิเวก
๓.    น้อมไปเพื่อความไม่เบียดเบียน
๔.    น้อมไปในความสิ้นอุปาทาน  
๕.    น้อมไปในความสิ้นตัณหา
๖.     น้อมไปในความไม่ลุ่มหลง 

พุทธอุทานคาถา


พุทธอุทานคาถา
            ความสงัด  เป็นสุขของผู้สันโดษ  ผู้มีธรรมปรากฏแล้ว  ผู้เห็นอยู่ 
ความไม่เบียดเบียน  คือ ความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย  เป็นสุขในโลก 
ความปราศจากราคะ คือ ความล่วงกามทั้งหลายได้  เป็นสุขในโลก
ความกำจัดอัสมิมานะ (ความถือตัวว่า เป็นนั่น เป็นนี่) เสียได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง
        (เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียว  เสวยวิมุตติสุขอยู่
   ควงต้นมุจลินท์  ตลอด ๗ วัน)