วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

อุปนิสสัยสมบัติของผู้เป็นพระอรหันต์


อุปนิสสัยสมบัติของผู้เป็นพระอรหันต์
                ครั้งนั้น  ท่านพระโสณะผู้ได้บรรลุอรหัตตผลแล้ว ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า  เพื่อพยากรณ์อรหัตตผลว่า  ผู้ไม่มีอาสวะกิเลส  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว  ปลงภาระได้แล้ว ไม่มีหน้าที่ต้องทำอีก  บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้ว สิ้นกิเลสเครื่องผูกไว้ในภพ  หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ  ย่อมน้อมไปในฐานะ  ๖ ประการ คือ
๑.     น้อมไปในเนกขัมมะ
๒.    น้อมไปในวิเวก
๓.    น้อมไปเพื่อความไม่เบียดเบียน
๔.    น้อมไปในความสิ้นอุปาทาน  
๕.    น้อมไปในความสิ้นตัณหา
๖.     น้อมไปในความไม่ลุ่มหลง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น