วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

โทษของฉันทราคะโทษของฉันทราคะ

ท่านพระสารีบุตรได้แสดงธรรมแก่เหล่าพระภิกษุทั้งหลายว่า
บุคคลใดไม่ปราศจากความกำหนัด ไม่ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ผันแปรเป็นอย่างอื่น โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ จึงเกิดขึ้น
พระศาสดาทรงเห็นโทษนี้แล จึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

การแก้ความยุ่งของหมู่สัตว์การแก้ความยุ่งของหมู่สัตว์

ท้าวสักกเทวราชกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายใน ยุ่งทั้งภายนอก ถูกความยุ่งพาให้นุงนัง ใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า จอมเทพ ! นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในสังสารวัฏ ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญจิตและปัญญา มีความเพียร มีปัญญาเครื่องบริหารนั้น พึงแก้ความยุ่งนี้ได้

ความสุขชั้นสูงความสุขชั้นสูง

กามคุณ ๕ เป็นความสุขชั้นตํ่า การเว้นจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นความสุขชั้นสูง เป็นทิพย์ 
พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้การเกิด ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดจากกามทั้งหลาย
ความสุขชั้นสูง คือ ผลสมาบัติ ละตัณหาในกามได้ บรรเทาความเร่าร้อนจากกามได้ ปราศจากความกระหาย และมีจิตสงบ

ผู้บริโภคกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน


ผู้บริโภคกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน

ภิกษุทั้งหลาย ! ผู้บริโภคกาม เหมือนคนเป็นโรคเรื้อน มีสัมผัสเป็นสุข ขณะเกาแผลเท่านั้น
กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์ มีความร้อนมาก มีความเร่าร้อนมาก คนที่ถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ กลับเข้าใจกาม ซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด
ทางให้ถึงอมตธรรม คือ มรรคมีองค์ ๘
มรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องสลัดออกจากขันธ์ ๕

อุปธิเกิดจากตัณหาอุปธิเกิดจากตัณหา

ภิกษุทั้งหลาย ! อุปธิ (ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) มีตัณหาเป็นเหตุ มีตัณหาเป็นเหตุเกิด มีตัณหาเป็นกำเนิด มีตัณหาเป็นแดนเกิด ตัณหาไม่มี อุปธิ(ขันธ์ ๕) ก็ไม่มี
สุขโสมนัส เป็นคุณของขันธ์ ๕
ทุกข์โทมนัส เป็นโทษของขันธ์ ๕
มรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องสลัดออกจากขันธ์ ๕