วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

การแก้ความยุ่งของหมู่สัตว์การแก้ความยุ่งของหมู่สัตว์

ท้าวสักกเทวราชกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายใน ยุ่งทั้งภายนอก ถูกความยุ่งพาให้นุงนัง ใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า จอมเทพ ! นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในสังสารวัฏ ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญจิตและปัญญา มีความเพียร มีปัญญาเครื่องบริหารนั้น พึงแก้ความยุ่งนี้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น