วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

อุปธิเกิดจากตัณหาอุปธิเกิดจากตัณหา

ภิกษุทั้งหลาย ! อุปธิ (ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) มีตัณหาเป็นเหตุ มีตัณหาเป็นเหตุเกิด มีตัณหาเป็นกำเนิด มีตัณหาเป็นแดนเกิด ตัณหาไม่มี อุปธิ(ขันธ์ ๕) ก็ไม่มี
สุขโสมนัส เป็นคุณของขันธ์ ๕
ทุกข์โทมนัส เป็นโทษของขันธ์ ๕
มรรคมีองค์ ๘ เป็นเครื่องสลัดออกจากขันธ์ ๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น