วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

การกำจัดราคะ       “การกำจัดราคะ”

ท่านพระอานนท์ได้แสดงธรรม เรื่อง การกำจัดราคะ (ความกำหนัดยินดีในกาม) แก่ท่านพระวังคีสะว่า...
จิตของท่านเร่าร้อน เพราะความสำคัญผิด ท่านจงละนิมิตว่างาม ซึ่งประกอบด้วยราคะ ท่านจงมองสังขารทั้งหลาย
โดยความเป็นของผันแปร โดยความเป็นทุกข์ และอย่าดูโดยความเป็นอัตตา
จงดับราคะแรงกล้า อย่าถูกราคะแผดเผาบ่อยๆ เลย
ท่านจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เดียว ให้ตั้งมั่นดี ด้วยการพิจารณาเห็น
ว่าไม่งาม จงอบรมกายคตาสติ จงเป็นผู้เบื่อหน่ายให้มาก จงอบรมความไม่มี
นิมิต (เครื่องหมาย) และจงถอนมานานุสัย(ความถือตัว) จากนั้น ท่านจะเป็น
ผู้สงบเที่ยวไป เพราะละมานะได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น