วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

ความสุขชั้นสูงความสุขชั้นสูง

กามคุณ ๕ เป็นความสุขชั้นตํ่า การเว้นจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นความสุขชั้นสูง เป็นทิพย์ 
พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้การเกิด ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดจากกามทั้งหลาย
ความสุขชั้นสูง คือ ผลสมาบัติ ละตัณหาในกามได้ บรรเทาความเร่าร้อนจากกามได้ ปราศจากความกระหาย และมีจิตสงบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น