วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

เหตุเกิดภูติ และดับภูติ         เหตุเกิดภูติ และดับภูติ

ภูตนี้ (ขันธ์ ๕) เกิดเพราะอาหาร เมื่อเห็นอย่างนี้ จึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย คลายกำหนัดเพื่อดับภูต ที่เกิดเพราะอาหารนั้น
กายนี้ไมใช่ของเรา ทั้งไม่ใช่ของผู้อื่น พึงเห็นว่าเป็น กรรมเก่า ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สำเร็จด้วยเจตนา เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา
สุข ทุกข์ อาศัยผัสสะเกิด ผัสสะเกิด เพราะความจงใจ ทางกาย วาจา และใจ
 ความจงใจเกิดขึ้น เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น