วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

คุณของสติปัญญา
คุณของสติปัญญา

ภิกษุทั้งหลาย ! ความเจริญย่อมมีแก่คนมี "สติ" ทุกเมื่อ
คนมีสติย่อมได้รับความสุข ความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิตย์ แต่คนมีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวร
ผู้มีความยินดีในความไม่เบียดเบียนตลอดวัน และตลอดคืน และเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสรรพสัตว์ ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆ
บุคคลข้ามโอฆะได้ ด้วยศรัทธา
ข้ามอรรณพได้ ด้วยความไม่ประมาท
ล่วงทุกข์ได้ ด้วยความเพียร
บริสุทธิ์ ด้วยปัญญา

(โอฆะ หมายถึง ห้วงน้ำ คือ สงสาร การเวียนว่ายตายเกิด,   อรรณพ หมายถึง ห้วงน้ำ ทะเล มหาสมุทร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น