วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาระหน้าที่ของท้าวโลกบาลภาระหน้าที่ของท้าวโลกบาล


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องท้าวโลกบาล โอรสและบริวาร ได้ออกตรวจตราดู พฤติกรรมของชาวโลกมนุษย์ โดยจัดตารางดังนี้

วัน ๘ ค่ำ เป็นหน้าที่ของเทพบริวารท้าวโลกบาล

วัน ๑๔ ค่ำ เป็นหน้าที่ของโอรสท้าวโลกบาล

วัน ๑๕ ค่ำ เป็นหน้าที่ของท้าวโลกบาลตรวจตราดูพฤติกรรมของของชาวโลกว่า...

มีใครบ้างที่ตั้งใจปรนนิบัติบำรุงบิดามารดา

เกื้อกูลสมณผู้ทรงศีล

อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในเรือน

สมาทานรักษาอุโบสถศีล

พากเพียรปฏิบัติธรรมขวนขวายในกิจกรรมที่

เป็นกุศลอยู่

มื่อทราบพฤติกรรมของชาวโลกมนุษย์แล้ว ท้าวโลกบาลจะเป็นผู้รายงานแก่มวลเทพผู้มาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภา(ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์) ตามที่ตนได้รู้เห็น

เมื่อได้รับรายงานว่า ชาวโลกมนุษย์สนใจในการสร้างกุศลผลบุญต่างๆ มากมาย พวกเทวดาในเทพสมาคมจะพากันดีใจว่า คราวนี้พวกกายทิพย์ (เทพ)จักเต็มบริบูรณ์ พวกอสุรกายจักเสื่อมสูญ

ครั้นได้รับรายงานว่า ชาวโลกมนุษย์ ประมาท มัวเมา ไม่สนใจในกุศลผลบุญใดๆเลย พวกเทวดาในเทพสมาคมนั้น จักพากันเสียใจว่า คราวนี้พวกกายทิพย์(เทพ) จักเสื่อมสูญ มวลเหล่าอสุรกายจักเต็มบริบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น