วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อสรพิษ ๔ จำพวกอสรพิษ ๔ จำพวก

พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ณ เชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ว่า...
  อสรพิษมีฤทธิ์เดชแรงกล้า ๔ จำพวก(คือ มหาภูตรูป ๔ ได้แก่ ร่างกาย อันประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ) ชายผู้รักตัวกลัวตาย มีคนบอกเรื่องอสรพิษ ๔ จึงหลบหนีไป
ขณะหนีไปมีคนมาบอกว่า เพชฌฆาตดุร้าย ๕ คน (คือ อุปาทานขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ) กำลังตามมาจะฆ่าท่าน งานใดค้างอยู่ให้ รีบทำ
ชายคนนั้นจึงหนีต่อไปอีก มีคนมาบอกอีกว่า เพชฌฆาตคนที่ ๖ (นันทิราคะ คือ ความยินดี เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณ ๕)เหาะมาทางอากาศ จะตามมาฆ่าท่าน
ชายคนนั้นหนีต่อไปอีก และหลบเข้าไปบ้านร้าง(คือ อายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) หลังหนึ่ง กำลังลูบคลำภาชนะเปล่า
มีคนมาบอกว่า โจรที่คอยฆ่าชาวบ้าน(คืออายตนะภายนอก ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(สัมผัส) และธรรมารมณ์ ) เข้ามาเรือนร้างนี้เสมอ (อาจฆ่าท่านได้)
ชายคนนั้นจึงหนีต่อไปอีก พบห้วงน้ำใหญ่ (คือ โอฆะทั้ง ๔ ได้แก่ กาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา) ฝั่งนี้ (กายนี้  โลกนี้) เต็มไปด้วยภัยอันตราย จึงผูกแพ (มรรค)ข้ามไปฝั่งโน้น (นิพพาน) และขึ้นบกโดยปลอดภัย จึงเป็นพราหมณ์ (คือพระอรหันต์)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น