วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ผู้ปรารภความเพียรผู้ปรารภความเพียร 

            พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึ้นกับภิกษุผู้กำลังเดิน ยืน นั่ง หรือนอน ตื่นอยู่ และภิกษุไม่ยินดีวิตกนั้น ละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไป  ทำให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กำลังนอน ตื่นอยู่  ผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร มีโอตตัปปะ เราเรียกว่า ผู้ปรารภความเพียร อุทิศกาย และใจต่อเนื่องตลอดไป  ภิกษุเช่นนั้นสามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น