วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

การเพ่งพินิจ เพื่อหมดกิเลสการเพ่งพินิจ เพื่อหมดกิเลส    อุดมบุรุษ  ควรเพ่งพินิจโดย 3 วิธี  เพื่อหมดกิเลส

1. เพ่งพินิจเป็นธาตุ

2. เพ่งพินิจเป็นอายตนะ

3. เพ่งพินิจเป็นปฏิจจสมุปบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น