วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

นิมิตที่ควรเจริญ และไม่ควรเจริญนิมิตที่ควรเจริญ และไม่ควรเจริญ

ภิกษุทั้งหลาย  ! สุภนิมิต เมื่อมนสิการไม่แยบคาย  ราคะที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญไพบูลย์
อสุภนิมิต  เมื่อมนสิการโดยแยบคาย  ราคะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ละได้
 ปฏิฆะนิมิต  เมื่อมนสิการไม่แยบคาย  โทสะที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญไพบูลย์
เมตตาเจโตวิมุตติ  เมื่อมนสิการโดยแยบคาย  โทสะที่ยังไม่เกิด  ก็ไม่เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ละได้
อโยนิโสมนสิการ  เมื่อมนสิการไม่แยบคาย  โมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญไพบูลย์
โยนิโสมนสิการ  เมื่อมนสิการโดยแยบคาย  โมหะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ละได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น