วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

การเกิดของขันธ์ 5การเกิดของขันธ์ 5  

ภิกษุทั้งหลาย  ! อุปธิ (ขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ)  มีตัณหาเป็นเหตุ  มีตัณหาเป็นเหตุเกิด   มีตัณหาเป็นกำเนิด  มีตัณหาเป็นแดนเกิด  ตัณหาไม่มี อุปธิ (ขันธ์ 5 )  ก็ไม่มี
สุขโสมนัส         เป็นคุณของขันธ์ 5
ทุกข์โทมนัส       เป็นโทษของขันธ์ 5
มรรคมีองค์ 8     เป็นเครื่องสลัดออกจากขันธ์ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น