วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

อาหารของนิวรณ์ 5อาหารของนิวรณ์ 5   
     
ภิกษุทั้งหลาย !  อาหารของนิวรณ์ 5
1. สุภนิมิต(นิมิตที่เห็นว่างาม) เป็นอาหารของ  กามฉันทะ
2. ปฏิฆนิมิต(นิมิตที่ไม่น่าปรารถนา) เป็นอาหารของ พยาบาท
3. ความไม่ยินดี เกียจคร้าน ความเมื่อยขบของร่างกาย  ความเมาอาหาร ความที่มีจิตหดหู่มีอยู่  เป็นอาหารของถีนมิทธะ
4. ความไม่สงบจิตมีอยู่ เป็นอาหารของอุทธัจจกุกกุจจะ
5. การทำมนสิการไม่แยบคาย เป็นอาหารของ วิจิกิจฉา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น