วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ภัยภายใน และภัยภายนอกภัยภายใน
     
     ภิกษุทั้งหลาย  !  ภัย ๔  ประการนี้ 
      ๑. ชาติภัย ( ภัยเกิดเพราะความเกิด )
      ๒. ชราภัย  ( ภัยเกิดเพราะความชรา )
      ๓. พยาธิภัย ( ภัยเกิดเพราะความเจ็บไข้ )
      ๔. มรณภัย ( ภัยเกิดเพราะความตาย )

ภัยภายนอก
 
      ภิกษุทั้งหลาย  !  ภัย ๔  ประการนี้ 
  ๑. อัคคีภัย (ภัยเกิดจากไฟ)
        ๒. อุทกภัย (ภัยเกิดจากน้ำ)
      ๓. ราชภัย (ภัยเกิดจากพระราชา)
      ๔. โจรภัย (ภัยเกิดจากโจร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น