วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

คุณของสติ ปัญญาคุณของสติ ปัญญา
     
ภิกษุทั้งหลาย  !  ความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อ   คนมีสติย่อมได้รับความสุข  ความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นนิตย์  แต่คนมีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวร
ผู้มีความยินดีในความไม่เบียดเบียนตลอดวัน และตลอดคืน และเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสรรพสัตว์   ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆ
บุคคลข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา  ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท  ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร  บริสุทธิ์ด้วยปัญญา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น