วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ปฏิปทา ๔ ประการ โดยพิสดารปฏิปทา ๔ ประการ โดยพิสดาร

       ทุกขาปฏิปทา  ทันธาภิญญา  เป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้  โดยปกติมีราคะ  โทสะ  โมหะแรงกล้า ย่อมเสวยทุกขโทมนัส เพราะราคะ โทสะ โมหะเป็นประจำ อินทรีย์ ๕ ประการ คือ สัทธินทรีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  สมาธินทรีย์  ปัญญินทรีย์  ย่อมปรากฏอ่อน เพราะอินทรีย์ ๕ ปรากฏอ่อน  เธอจึงบรรลุคุณวิเศษ เพื่อความสิ้น อาสวะช้า

      ทุกขาปฏิปทา  ขิปปาภิญญา  เป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้  โดยปกติมีราคะ  โทสะ  โมหะแรงกล้า  ย่อมเสวยทุกขโทมนัส  เพราะราคะ โทสะ โมหะเป็นประจำ อินทรีย์ ๕ ประการนี้ของเธอ คือ สัทธินทรีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  สมาธินทรีย์  ปัญญินทรีย์  ย่อมปรากฏแก่กล้า  เพราะอินทรีย์ ๕ ปรากฏแก่กล้า  เธอจึงบรรลุคุณวิเศษ เพื่อความสิ้นอาสวะเร็ว

สุขาปฏิปทา  ทันธาภิญญา  เป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ โดยปกติไม่มีราคะ โทสะ โมหะกล้า  จึงไม่เสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะ โทสะ โมหะเป็นประจำ อินทรีย์ ๕ ประการนี้ของเธอ คือ สัทธินทรีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  สมาธินทรีย์  ปัญญินทรีย์  ย่อมปรากฏอ่อน  เพราะอินทรีย์ ๕ ปรากฏอ่อน  เธอจึงบรรลุคุณวิเศษ เพื่อความสิ้นอาสวะช้า

        สุขาปฏิปทา  ขิปปาภิญญา  เป็นอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้  โดยปกติไม่มีราคะ โทสะ โมหะกล้า  จึงไม่เสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะ โทสะ โมหะเป็นประจำ  อินทรีย์ ๕ ประการนี้ของเธอ  คือ สัทธินทรีย์  วิริยินทรีย์  สตินทรีย์  สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์  ย่อมปรากฏแก่กล้า เพราะอินทรีย์ ๕ ปรากฏแก่กล้า เธอจึงบรรลุคุณวิเศษ เพื่อความสิ้นอาสวะเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น