วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

สติเครื่องรักษาสติเครื่องรักษา
        
        ภิกษุทั้งหลาย  !  ภิกษุพึงทำความไม่ประมาท คือ มีสติเครื่องรักษาใจ  โดยสมควรแก่ตนในฐานะ   ประการนี้ 
       ๑. จิตของเราอย่ากำหนัดในธรรม ที่เป็นเหตุแห่งความกำหนัด
       ๒. จิตของเราอย่าขัดเคืองในธรรม ที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคือง
       ๓. จิตของเราอย่าหลงในธรรม ที่เป็นเหตุแห่งความหลง
       ๔. จิตของเราอย่ามัวเมาในธรรม ที่เป็นเหตุแห่งความมัวเมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น