วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

สมาธิภาวนาสมาธิภาวนา
      
 ภิกษุทั้งหลาย !  สมาธิภาวนา 4 ประการ
1. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
2. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัสสนะ
3. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ
4. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว  ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น