วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

บุคคลผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปตามกระแส

            พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล  4 จำพวก  มีปรากฏอยู่ในโลก
       1. บุคคลผู้ไปตามกระแส  บุคคลผู้เสพกาม  และทำบาปกรรม
2. บุคคลผู้ไปทวนกระแส  บุคคลผู้ไม่เสพกาม  และไม่ทำบาปกรรม
       3. บุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่น  บุคคลผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ประการ  สิ้นไป ไม่หวนกลับมาสู่โลกอีก  (พระอนาคามี)
       4. บุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่ง  ดำรงอยู่บนบก  บุคคลผู้ ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ ไม่มีอาสวะ  เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน (พระอรหันต์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น