วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ความเพียรเป็นเหตุสิ้นอาสวะ  ความเพียรเป็นเหตุสิ้นอาสวะ 
    ภิกษุทั้งหลาย  !  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  4 ประการ  ย่อมปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ผิด และชื่อว่าได้สร้างเหตุเพื่อสิ้นอาสวะ
1. มีศีล                             2. เป็นพหูสูต
3. ปรารภความเพียร           4. มีปัญญา

(พหูสูต แปลว่า ผู้ได้ยินได้ฟังมามาก คือทรงจำธรรมและศิลปวิทยามาก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น